Karcinom endometria – Onkogyn

0

Klasifikace se používá pro endometriální karcinomy a karcinosarkomy (maligní smíšené mezodermální nádory). Onemocnění by mělo být histologicky ověřeno s rozdělením karcinomů do podskupin podle histologického typu a gradingu. Diagnóza by měla být založena na vyšetření vzorků získaných biopsií endometria.

Primární tumor

TNM   FIGO  
TX     primární nádor nelze hodnotit
T0     bez známek primárního nádoru
Tis     karcinom in situ (preinvazivní karcinom)
T1   I nádor omezen na tělo dělohy
  T1a IA nádor omezen na endometrium nebo postihuje méně než 1/2 myometria
  T1b IB nádor postihuje 1/2 či více myometria
T2   II nádor postihuje cervikální stroma, nešíří se však mimo dělohu
T3 (a/nebo N1) III lokální a/nebo regionální šíření specifikované níže:
  T3a IIIA nádor postihuje serózu těla děložního nebo adnexa (přímým šířením či metastázami) 
  T3b IIIB postižení pochvy nebo parametrií (přímým šířením nebo metastázami)
N1   IIIC metastázy do pánevních nebo paraaortálních mízních uzlin
    IIIC1 metastázy do pánevních mízních uzlin
    IIIC2 metastázy do paraaortálních mízních uzlin s metastázami nebo bez metastáz do pánevních mízních uzlin
T4   IVA nádor postihuje sliznici močového měchýře / sliznici střeva
M1   IVB Vzdálené metastázy

Samotné postižení endocervikálních žlázek je nyní považováno za stadium I.
Pozitivní cytologie musí být uváděna samostatně,bez změny stadia.
Přítomnost bulozního edému sliznice m.m není dostatečným důkazem pro klasifikaci T4. Léze by měla být biopticky potvrzena.

Regionální uzliny

NX regionální mízní uzliny nelze hodnotit
N0 regionální mízní uzliny bez metastáz
N1 metastázy v regionálních mízních uzlinách

Regionální mízní uzliny jsou uzliny pánevní (hypogastrické [obturatorní a vnitřní ilické], společné a zevní ilické, parametriální a sakrální) a uzliny paraaortální.
Histologické vyšetření vzorků z pánevní lymfadenektomie má standardně zahrnovat 6 a více mízních uzlin.
Jsou-li mízní uzliny negativní, ale nebylo dosaženo standardně vyšetřovaného počtu, klasifikuje se jako pN0. (FIřO považuje tyto případy za pNX.)

Hodnocení vzdálených metastáz

MX vzdálené metastázy nelze hodnotit
M0 bez vzdálených metastáz
M1 vzdálené metastázy (včetně metastáz mízních uzlin inguinálních, nitrobřišních mízních uzlin jiných než paraaortálních nebo uzlin pánevních; mimo metastázy do pochvy, pánevní serózy nebo adnex)

TNM stádia

stádium  
IA T1a N0 M0
IB T1b N0 M0
II T2 N0 M0
IIIA T3a N0 M0
IIIB T3b N0 M0
IIIC T1, T2, T3 N1 M0
IVA T4 jakékoliv N M0
IVB jakékoliv T jakékoliv N M1