Karcinom prsu – Onkogyn

0

Klasifikace se používá pro karcinomy a týká se jak mužského, tak ženského prsu. Onemocnění by mělo být histologicky ověřeno. Měla by být uvedena i anatomická sublokalizace původu, i když se na ni při klasifikaci nebere ohled.

V případě vícečetných současně se vyskytujících primárních nádorů v jednom prsu by se pro klasifikaci měl použít nádor s nejvyšší kategorií T. Současně se vyskytující oboustranné nádory prsu by měly být klasifikovány samostatně, aby bylo možno případy rozdělit podle histologického typu.

Hodnocení primárního nádoru:

Tis   in situ
T1   ≤ 2 cm
  T1mi   ≤ 0,1 cm
  T1a   > 0,1 a ≤ 0,5 cm
  T1b   > 0,5 a ≤ 1,0 cm
  T1c   > 1,0 a ≤ 2,0 cm
T2   > 2 a ≤ 5 cm
T3   > 5 cm
T4   stěna hrudní / ulcerace kůže, kožní uzly, inflamatorní
  T4a stěna hrudní
  T4b ulcerace kůže, satelitní kožní uzly, edém kůže
  T4c obě 4a a 4b
  T4d inflamatorní karcinom

Inflamatorní karcinom prsu je charakterizován difuzní výraznou indurací kůže s erysipeloidním okrajem, obvykle bez nádorové masy pod kůží. Klinicky inflamatorní karcinom (T4d), u nějž je biopsie negativní a není žádný měřitelný lokalizovaný primární karcinom, se histopatolo- gicky klasifikuje jako pTX. Vtažení kůže, retrakce bradavky nebo jiné kožní změny – kromě změn uvedených u T4b a T4d – se mohou objevit u T1, T2 nebo T3, aniž ovlivňují klasifikaci. 

Šíření pouze do dermis se jako T4 nehodnotí.

Hrudní stěna zahrnuje žebra, interkostální svaly a musculus serratus anterior, ne však m. pectoralis.

Patologická klasifikace vyžaduje vyšetření primárního karcinomu bez makroskopické přítomnosti nádoru v okrajích resekátu. Případ může být klasifikován pT, je-li nádor v okrajích resekátu pouze mikroskopicky.

Hodnocení regionálních mízních uzlin:

NX  regionální mízní uzliny nelze hodnotit (např. dříve odstraněné)      
N0 regionální mízní uzliny bez metastáz    
klinický staging patologický staging   
N1  

metastázy v pohyblivé stejnostranné axilární mízní uzlině (uzlinách) I. a II. etáže     

 pN1   mikrometastázy; nebo metastázy v 1–3 stejnostranných axilárních mízních uzlinách; a/nebo v stejnostranných vnitřních mamárních mízních uzlinách s mikroskopickými metastázami detekovanými z biopsie sentinelové mízní uzliny, avšak klinicky neprokazatelné 
      pN1mi  mikrometastázy (větší než 0,2 mm, a/nebo více než 200 buněk, ne však větší než 2,0 mm v největším rozměru)
      pN1a metastázy v 1–3 axilární mízní uzlině (uzlinách), z nichž alespoň jedna metastáza je větší než 2 mm v největším rozměru
      pN1b vnitřní mamární mízní uzliny s mikro- nebo makrometastázami detekovanými z biopsie sentinelové mízní uzliny, avšak klinicky neprokazatelnými
      pN1c metastázy v 1–3 axilárních mízních uzlinách a vnitřních mamárních mízních uzlinách, s mikro nebo makrometastázami detekovanými z biopsie sentinelové mízní uzliny, klinicky neprokazatelnými
N2   metastázy ve stejnostranné axilární mízní uzlině (uzlinách) I. a II. etáže, které jsou klinicky fixované; nebo metastázy klinicky zřejmé4) v stejnostranné vnitřní mamární uzlině (uzlinách), bez přítomnosti klinicky evidentních metastáz v axilárních mízních uzlinách  pN2   metastázy v 4–9 stejnostranných axilárních mízních uzlinách, nebo v klinicky zjevných7) stejnostranných vnitřních mammárních mízních uzlinách (uzlině) bez metastáz v axilárních mízních uzlinách
  N2a  metastázy v axilárních mízních uzlinách, fixovaných mezi sebou navzájem nebo k jiným strukturám   pN2a  metastázy v 4–9 axilárních mízních uzlinách, z nichž alespoň jedna metastáza je větší než 2 mm 
  N2b  metastázy pouze klinicky zřejmé4) ve vnitřní mamární mízní uzlině (uzlinách), bez přítomnosti klinicky evidentních metastáz v axilárních mízních uzlinách    pN2b  metastázy v klinicky zjevné7) vnitřní mamární mízní uzlině (uzli- nách), při nepřítomnosti metastáz v axilárních mízních uzlinách
N3   metastázy ve stejnostranné infraklavikulární mízní uzlině (uzlinách) (III. etáž) s nebo bez postižení I. a II. etáže axilárních mízních uzlin; nebo metastázy klinicky zřejmé4) ve stejnostranné vnitřní mamární mízní uzlině (uzlinách) s klinicky evidentními metastázami v I. a II. etáži axilárních mízních uzlin; nebo metastázy ve stejnostranné supraklavikulární mízní uzlině (uzlinách), s nebo bez postižení axilárních či vnitřních mamárních mízních uzlin pN3   metastázy dle níže uvedeného popisu
  N3a  metastázy v infraklavikulární mízní uzlině (uzlinách)   pN3a  metastázy v 10 a více axilárních mízních uzlinách (alespoň jedna metastáza je větší než 2 mm), nebo metastázy v infraklavikulár- ních mízních uzlinách
  N3b  metastázy ve vnitřních mamárních a axilárních mízních uzlinách   pN3b  metastázy v klinicky zjevné7) vnitřní mamární uzlině (uzlinách) s přítomností pozitivní axilární mízní uzliny (uzlin)nebo meta- stázy ve více než 3 axilárních mízních uzlinách a s mikro nebo makrometastázami ve vnitřních mamárních uzlinách zjištěných při biopsii sentinelové uzliny, klinicky neprokazatelných 
  N3c  metastázy v supraklavikulární mízní uzlině (uzlinách)   pN3c  metastázy v stejnostranné supraklavikulární mízní uzlině (uzlinách)

Kritérium kategorie pN0: Patologická klasifikace vyžaduje resekci a histologické vyšetření alespoň dolních axilárních mízních uzlin (I. etáže). Takováto resekce má standardně zahrnovat 6 a více mízních uzlin.

Jsou-li mízní uzliny negativní, ale nebylo dosaženo standardně vyšetřovaného počtu, klasifikuje se jako pN0.

 Postižení klinicky zřejmé je  definováno  jako  postižení zjištěné klinickým vyšetřením nebo zobrazovacími vyšetřo- vacími metodami (vyjma lymfoscintigrafie) a mající charakter vysokého podezření na malignitu nebo předpo- kládané makroskopické metastázy patologicky, podložené tenkojehlovou aspirační biopsií s cytologickým vyšetřením. Potvrzení klinicky zjištěného metastatického onemocnění tenkojehlovou aspirační biopsií bez biopsie z excise je označováno přiřazením písmene (f), např. cN3a(f).

Není-li stanoveno pT, pak se samotná biopsie excidované mízní uzliny nebo biopsie sentinelové mízní uzliny klasifikuje v klinické kategorii N, např. cN1. Klasifikace v histopatologické kategorii pN se u biopsie excidované mízní uzliny nebo biopsie sentinelové mízní uzliny používá pouze v kombinaci se stanovením pT.

Při klasifikaci pT se velikost nádoru řídí měřením invazivní složky nádoru. Je-li složka in situ rozsáhlá (např. 4 cm) a složka invazivní malá (např. 0,5 cm), nádor se klasifikuje jako pT1a.

Shluky izolovaných nádorových buněk (ITC), označované také jako submikrometastázy, jsou jednotlivé nádorové buňky  nebo  malé  shluky  buněk,  ne  větší  než  0,2 mm v největším rozměru, které mohou být detekovány běžným HE barvením nebo imunohistochemicky. Jako doplňující kritérium bylo navrženo zahrnout shluky méně než 200 buněk v jednom histopatologickém řezu. Pro účely klasifikace N se uzliny obsahující pouze ITC do počtu pozitivních uzlin nezapočítávají a měly by být zahrnuty jen do celkového počtu vyšetřených uzlin (viz úvod).

Jako klinicky  zjevné  je  definováno  postižení  zjištěné klinickým vyšetřením nebo zobrazovacími vyšetřovacími metodami (vyjma lymfoscintigrafie), a mající charakter vysokého podezření z malignity nebo předpokládané makroskopické metastázy patologicky, podložené tenko- jehlovou aspirační biopsií s cytologickým vyšetřením

Jako klinicky neprokazatelné je definováno postižení, které nebylo zjištěno zobrazovacími vyšetřovacími metodami (vyjma lymfoscintigrafie) nebo klinickým vyšetřením.

Poléčebná klasifikace ypN

  • Poléčebná klasifikace ypN by měla být hodnocena podle stejných výše uvedených pravidel jako klinická (předléčebná) klasifikace N.
  • Přídatné označení sn se používá pouze tehdy, bylo-li hodnocení sentinelové mízní uzliny provedeno po léčbě. Pokud není přídatné označení sn uvedeno, předpokládá se, že hodnocení axilárních mízních uzlin bylo provedeno na základě axilární dissekce.
  • Klasifikace X (ypNX) bude použita tehdy, nebylo-li poléčebné histopatologické vyšetření sentinelové mízní uzliny nebo uzlin z axilární dissekce provedeno.
  • Kategorie ypN jsou totožné s kategoriemi pN.

Hodnocení vzdálených metastáz:

MX vzdálené metastázy nelze hodnotit
M0 bez vzdálených metastáz
M1 vzdálené metastázy (včetně metastáz v pánevních mízních uzlinách)

Kategorie M1 a pM1 mohou být blíže specifikovány označením:

plicní PUL kostní dřeně MAR
kostní OSS pleurální PLE
jaterní HEP peritoneální PER
mozkové BRA nadledvinové ADR
uzlinové LYM kožní SKI
    jiné OTH

TNM stádia: 

stádium TNM
0 Tis N0 M0
IA T1 N0 M0
IB T0, T1 N1mi M0
IIA T0, T1 N1 M0
  T2 N0 M0
IIB T2 N1 M0
  T3 N0 M0
IIIA T0, T1, T2 N2 M0 
  T3 N1, N2 M0
IIIB T4 N1, N2, N3 M0
IIIC jakákoliv T N3 M0
IV jakékoliv T jakékoliv N M1