Akademické studie – Onkogyn

0

Název: SENTIX (Prospektivní observační studie u pacientek s časnými stádiem karcinomu děložního hrdla zaměřená na využití biopsie sentinelové uzliny)

Koordinátoři: Prof. MUDr. David Cibula, CSc; MUDr. Roman Kocián

Koordinující pracoviště: Onkongynekologické centrum VFN a 1. LF UK

Popis projektu: Prospektivní studie má za cíl potvrdit, že odběr sentinelové uzliny bez odstranění dalších pánevních lymfatických uzlin má stejné onkologické výsledky, ale nižší riziko pooperačních komplikací ve srovnání s provedení systematické lymfadnektomie.

Kontakt: [email protected]

Název: ABRAX (Srovnání prognózy pacientek, u kterých je peroperačně detekováno metastatické postižení lymfatické uzliny, pokud je či není provedena hysterektomie nebo radikální hysterektomie)

Koordinátor: Prof. MUDr. David Cibula, CSc

Koordinující pracoviště: Onkongynekologické centrum VFN a 1. LF UK

Popis studie: Cílem studie je odpovědět na otázku, zda (radikální) hysterektomie má být provedena či zda od ní má být upuštěno, pokud je intraoperačně detekováno metastatické postižení pánevní lymfatické uzliny, které nebylo známé předoperačně

Kontakt: [email protected]

Název: ISAAC (multicentrická diagnostická studie ve stagingu u zhoubného nádoru ovarií/tuby/peritonea)

Hlavní výzkumné centrum: Onkogynekologické Centrum, 1. Lékařská fakulta, Všeobecná fakultní nemocnice, Univerzita Karlova, Česká republika

Koordinátor: doc. MUDr. Daniela Fischerová, Ph.D., Patricia Pinto, M. D., prof. MUDr. David Cibula, Ph.D., koordinátorka: Táňa Růžičková

Současný stav: studie bude otevřena 2017.

Typ studie: Mezinárodní multicentrická diagnostická studie srovnávající ultrazvuk, CT a celotělovou MRI v předoperačním stagingu u zhoubného nádoru ovarií/tuby/peritonea.

Popis projektu: Ve studii se budou účastnit centra, která mají sonografistu s erudicí v hodnocení rozsevu nádoru v pánvi a břišní dutině, radiologa pro hodnocení CT a dalšího radiologa pro hodnocení MRI. Výsledky zobrazovacích metod (index test) se budou srovnávat s peroperačním a patologickým nálezem (standard reference). Výsledky se budou zadávat do online databáze.

Možnost spolupráce: Studie bude otevřena v 2017 a onkogynekologická centra, která disponují ultrazvukovou erudicí v zobrazení pánve a břišní dutiny v rámci předoperačního stagingu u zhoubného nádoru ovarií/tuby/peritonea, CT a event. MRI jako fakultativní metody jsou vítána k účasti ve studii.

Kontakt: [email protected]

Název: CITECO (multicentrická interobservační studie v ultrazvukovém stagingu u zhoubného nádoru ovarií/tuby/peritonea)

Hlavní výzkumné centrum: Onkogynekologické Centrum, 1. Lékařská fakulta, Všeobecná fakultní nemocnice, Univerzita Karlova, Česká republika

Koordinátor: doc. MUDr. Daniela Fischerová, Ph.D., Cristina Moruzii, M. D., prof. MUDr. David Cibula, Ph.D.

Současný stav: studie bude otevřena 2017.

Typ studie: Mezinárodní multicentrická interobservační studie v ultrazvukovém stagingu u zhoubného nádoru ovarií/tuby/peritonea.

Popis projektu: V interobservační studii se budou účastnit sonografisté s erudicí v hodnocení rozsevu nádoru v pánvi a břišní dutině. Účastníci studie budou online hodnotit videoklipy pacientek s využitím online databáze, která byla vytvořena v Leuven (Belgie) pro tento účel (Clinical Data Miner).

Možnost spolupráce: Studie bude otevřena v 2017 a centra s ultrazvukovou erudicí v zobrazení pánve a břišní dutiny v rámci předoperačního stagingu u zhoubného nádoru ovarií/tuby/peritonea jsou vítána k účasti ve studii.

Kontakt: [email protected]

Název: Předoperační staging zhoubného nádoru vulvy (prospektivní multicentrická diagnostická studie hodnotící přesnost ultrazvuku u stanovení postižených lymfatických uzlin)

Hlavní výzkumné centrum: Onkogynekologické Centrum, 1. Lékařská fakulta, Všeobecná fakultní nemocnice, Univerzita Karlova, Česká republika

Koordinátor: doc. MUDr. Daniela Fischerová, Ph.D., MUDr. Filip Frühauf, Giorgia Garganese, M. D., prof. MUDr. David Cibula, Ph.D.

Současný stav: studie bude otevřena 2017/2018

Typ studie: Mezinárodní multicentrická prospektivní studie zaměřená na stanovení diagnostické přesnosti ultrazvuku v detekci postižených lymfatických uzlin u zhoubného nádoru vulvy.

Popis projektu: Diagnostická studie založená na přesné ultrazvukové terminologii a metodice popisu lymfatických uzlin se zadáváním demografických, klinických a ultrazvukových dat do online výzkumného protokolu, srovnávající ultrazvukový staging (index test) s histologickým vyšetřením uzlin (reference standard).

Možnost spolupráce: Studie bude otevřena v 2017/2018, centra s ultrazvukovou erudicí v zobrazení tříselných uzlin u zhoubného nádoru vulvy jsou vítána k účasti ve studii.

Kontakt: [email protected]

Název: FORECEE (4C – Předpověď vzniku zhoubného nádoru u žen pomocí vyšetření “omics” ze stěru děložního čípku s cílem individualizace skríningu a prevence těchto nádorů)

Koordinátoři: prof. MUDr. David Cibula, CSc.; MUDr. Lukáš Dostálek

Koordinující pracoviště: Onkogynekologické centrum, Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN

Popis projektu: Hlavním cílem a smyslem projektu FORECEE je vyvinout nástroj založený na genetických, epigenetických a mikrobiálních změnách v buňkách děložního čípku, který by mohl předpovídat a stratifikovat riziko vzniku čtyř hlavních zhoubných nádorů u žen – karcinomu prsu, vaječníků, děložní sliznice (endometria) a děložního čípku – u konkrétní ženy.

Kontakt: [email protected]

Název: UNCE 204024 (Univerzitní centrum – Evropské výzkumné centrum pokročilé pánevní chirurgie)

Koordinátor: prof. MUDr. David Cibula, CSc.

Koordinující pracoviště: Onkogynekologické centrum, Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN

Popis projektu: Cílem výzkumného centra je propojit úspěšné projekty klinického výzkumu na 1. LF UK, které spojuje téma chirurgické léčby pánevních onemocnění. Základem je multioborová spolupráce špičkových týmů z oblasti gynekologické onkologie, urogynekologie, endoskopie, urologie, radiodiagnostiky a patologie. Centrum je zaměřeno na výzkum v několika oblastech: a) léčba recidivujících pánevních nádorů, b) individualizace a snižování závažné morbidity hirurgické léčby karcinomu děložního hrdla a ovária, c) dysfunkce pánevního dna, d) hluboká pánevní endometrióza, e) děložní myomatóza.

Kontakt: [email protected]

Název: FERTISS (FERTIlity Sparing Surgery in cervical cancer patients outside controlled trials) – Fertilitu šetřící léčba u pacientek s karcinomem  děložního hrdla mimo klinické studie.

Koordinátoři: doc. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D., prof. MUDr. David Cibula, CSc.

Koordinující pracoviště: Onkogynekologické centrum VFN a 1. LF UK

Popis projektu: Retrospektivní databáze pacientek s karcinomem děložního hrdla, které nebyly zařazeny do klinických studií a podstoupily některý z postupů zachovávajících fertilitu. Cílem práce je zhodnocení spektra používaných léčebných postupů, onkologických výsledků a metodiky poléčebného sledování.

Kontakt: [email protected]

Název: Prevalence anální a orofaryngeální HPV infekce u pacientek s cervikálními lézemi.

Koordinátoři: doc. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D., MUDr. Borek Sehnal, Ph.D.

Koordinující pracoviště: Onkogynekologické centrum VFN a 1. LF UK

Popis projektu: Cílem epidemiologické studie je zhodnocení prevalence extragenitální HPV infekce u pacientek s cervikálními lézemi (prekancerózou nebo karcinomem) a prospektivní sledování iniciálně pozitivních případů.

Kontakt: [email protected]

Název: HPV test při sledování pacientek léčených pro karcinom děložního hrdla radikální hysterektomií nebo primární (chemo)radioterapií.

Koordinátoři: doc. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D., MUDr. Alice Fuxová

Koordinující pracoviště: Onkogynekologické centrum VFN a 1. LF UK

Popis projektu: Prospektivní odběr HPV testu u pacientek léčených pro karcinom děložního hrdla radikální hysterektomií nebo primární (chemo)radioterapií. Cílem studie je posouzení prevalence HPV infekce u léčených žen a zhodnocení jeho významu pro predikci rozvoje lokální recidivy.

Kontakt: [email protected]