Klinické studie – Onkogyn

0

Název: SOLO3 (Otevřená randomizovaná kontrolovaná multicentrická studie fáze III hodnotící účinnost a bezpečnost olaparibu v monoterapii ve srovnání s jedním chemoterapeutikem dle výběru lékaře v léčbě relaxujícího ovariálního karcinomu senzitivního na platinu u pacientek se zárodečnou mutací BFCA1/2). Tato studie stále probíhá, ale nábor je již uzavřen.

Koordinátoři: prof. MUDr. David Cibula, CSc.; doc. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.; MUDr. Anna Germanová

Název: ORZORA (Otevřené, jednoramenné, multicentrické klinické hodnocení posuzující účinnost a bezpečnost tobolek Lynparza (olaparib) při udržovací monoterapii pacientek s karcinomem vaječníku se somatickou nebo zárodečnou mutací BRCA citlivým na léčbu platinou, u nichž došlo k relapsu a které úplně nebo částečně odpovídají na chemoterapii založenou na platině). Tato studie stále probíhá, ale nábor je již uzavřen. 

Koordinátoři: prof. MUDr. David Cibula, CSc.; doc. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.; MUDr. Filip Frühauf

Název: CORAIL (Randomizované klinické hodnocení fáze III, porovnávající lurbinectedin (PM01183) versus pegylovaný lipozomální doxorubicin nebo topotekan u pacientek s rakovinou vaječníků rezistentní na platinu)

Koordinátoři: prof. MUDr. David Cibula, CSc.; MUDr. Anna Germanová, Ph.D.

Název: SOV01 (Randomizované, otevřené multicentrické klinické hodnocení fáze II se třemi rameny hodnotící účinek přidání přípravku DCVAC/OvCa ke standardní chemoterapii první linie (karboplatina a paklitaxel) u žen s nově diagnostikovaným epiteliálním karcinomem vaječníku). Tato studie stále probíhá, ale nábor je již uzavřen. 

Koordinátoři: prof. MUDr. David Cibula, CSc.; doc. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D.

Název: SOV02 (Randomizované, otevřené, multicentrické klinické hodnocení fáze II s paralelními skupinami, vyhodnocující účinek přidání přípravku DCVAC/OvCa ke standardní chemoterapii (karboplatina a gemcitabin) u žen s recidivujícm epiteliálním ovariálním karcinomem citlivým na platinu). Tato studie stále probíhá, ale nábor je již uzavřen. 

Koordinátoři: prof. MUDr. David Cibula, CSc.; MUDr. Roman Kocián