Zkratky

0

Zkratky používané v lékařské dokumentaci

5-HT  

5-hydroxytryptamin (serotonin)

5-HTR serotoninový receptor
A hirci (axilární ochlupení)
AA kyselina arachidonová (arachidonic acid)
AAG α1-kyselý glykoprotein (α1-acid glycoproteine)
AAGBI Association of Anaesthetists’ of Great Britain and Ireland
AB abortus -potrat
ABR acidobazická rovnováha
AC obvod trupu (abdominal circumference)
ACA antifosfatidylcholinové protilátky
ACE enzym konvertující angiotenzin (angiotensine converting enzyme)
aCL antikardiolipidové protilátky
ACLS rozšířená neodkladná resuscitace (advanced cardiac life support)
ACOG American Congress of Obstetricians and Gynecologists
ACTH adrenokortikotropní hormon (adrenocorticotropic hormone)
ACUS supravaginální amputace dělohy
ADA americká asociace pro diabetes (American diabetes association)
ADEC Australian Drug Evaluation Committee
ADH antidiuretický hormon
ADP adenosindifosfát
Adr adrenalin (epinefrin)
AE adnexektomie
AEA anandamid – endogenní kanabinoidní ligand (N-arachidonoylethanolamin)
AFE embolie plodovou vodou (amniotic fluid embolism)
AFI (amniotic fluid index)index hodnotící množství plodové vody
AFLP akutní steatóza jater těhotných (acute fatty liver of pregnancy)
AFP α-fetoprotein
AGA eutrofický novorozenec (appropriate for gestational age)
AGC-NEO atypické žlázové buňky nevylučující neoplazii
AGC-NOS atypické žlázové buňky blíže nespecifikované
AH asistovaný hatching
AHA American Heart Association
ACh acetylcholin
ACHE acetylcholinesteréza
AID inseminace spemiemi anonymního dárce
AIDS syndrom získané imunodeficience
AIH inseminace spemiemi manžela
AIS adenokarcinom in situ
AK arachidonová kyselina
Ala alanin
ALH atypická lobulární hyperplázie (atypical lobular hyperplasia)
ALP alkalická fosfatáza
ALSPAC avon longitudinal study parents and children
ALT alaninaminotransferáza
AMC (amniocentesis)amniocentéza odběr vzorku plodové vody
AMP adenosinmonofosfát
AMPA α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolpropionová kyselina
AMS sérová amyláza
ANA antinukleární protilátky
anti-FXa protilátky proti faktoru Xa
AORA Academy of Obstetric Regional Analgesia and Anaesthesia
APA, APLA antifosfolipidová protilátka (antiphospholipid antibody)
APAD (anterio-posterior abdominal diameter)předozadní průměr bříška
APC aktivovaný protein C
APE apendektomie
APS antifosfolipidový syndrom
APTT aktivovaný protrombinový čas (activated prothrombine time)
AR asistovaná reprodukce
ARDS syndrom akutní dechové tísně dospělých (acute/adult respiratory distress syn¬drome)
ARO anesteziologicko-resuscitační oddělení
AS akce srdeční
ASA kyselina acetylsalicylová (acetylsalicylic acid)
ASC-H atypické dlaždicové buňky neumožňující vyloučit HG lézi
ASC-US atypické dlaždicové buňky nejasného významu
ASIC iontový kanál aktivovaný protony – kyselinami (acid sensing ion channel)
AST aspartátaminotransferáza
AT antitrombin
AT III antitrombin III
ATB antibiotika
ATK antikoncepce
ATLS Advanced Trauma Life Support
ATP adenosintrifosfát
ATZ atypická transformační zóna
AUC plocha pod křivkou (area under curve)
AV atrioventrikulární
a-v arterio-venózní
AVF (anteverze flexe)dopředu nakloněná děloha (normální)
AVF anteroverze flexe – dopředu ukloněná děloha
AWD defekt břišní stěny (anterior wall defect)
b.o.  bez obtíží
BB sdružené nárazníkové báze (buffer base)
BDNF mozkový neurotrofický faktor (brain derived neurotrophic factor)
BE nadbytek bází (base excess)
BEP bleomycin – etoposid – cisplatina
beta EP beta endorfin
beta-LPH beta-lipotopní hormon
BFC blood flow classes – třídy průtoku krve
BCH biochemie
BK bradykinin
BLS základní neodkladná resuscitace (basic life support)
BMI index tělesné hmotnosti (body mass index)
BNP mozkový natriuretický peptid (brain natriuretic peptide)
bo bez obtíží
BPD biparietální průměr (biparietal diameter)
bpn bez patologického nálezu
BPS biophysical score – biofyzikální skóre
BR bradykininový receptor
BSO oboustranná adnexetktomie (bilateral salpingoophorectomy)
BT bazální teplota
BTO (BLT, BOT) nádor ovaria hraniční malignity (borderline ovarian tumor)
BV bakteriální vaginóza
BWR Bordet-Wassermannova reakce
CA celková anestezie
CA125 cancer antigen 125
CaMKII proteinkináza závislá na Ca2+ a kalmodulinu
cAMP cyklický adenosinmonofosfát
CAP contraction-associeted proteins
CAR Centrum asistované reprodukce
CAVE pozor
CB kanabinoidní receptory
CBDCA karboplatina
CC clostilbegyt
CCAM cystická adenomatoidní malformace plic
CCL2 chemokinový ligand 2 (též MCP-1 – monocyte chemotactic protein-1)
CCR chemokinový receptor
CCT cervikokraniální tlak
CD Douglasův prostor
cDDP (DDP) cisplatina
CEA karcinoembryonální antigen
CEMACH Confidential Enquiry into Maternal and Child Health
CEMD Confidential Enquiry into Maternal Deaths
CGIN cervikální glandulární intraepiteliální neoplazie
cGMP cyklický quanosinmonofosfát
CGRP peptid odvozený od genu pro kalcitonin (calcitonin-gene related peptide)
CIN cervikální intraepiteliální neoplazie
CIS karcinom in situ
CK kreatinkináza
CM (cisterna magna) šířka velké mozkové cisterny
Cm – Cf koncentrační gradient, tj. rozdíl plazmatických koncentrací matky a plodu
CMACE Centre for Maternal and Child Enquiries
Cmax maximální koncentrace
CMP cévní mozková příhoda
CMV cytomegalovirus
CNS centrální nervový systém
CO2 oxid uhličitý
COC kombinovaná perorální antikoncepce
COX cyklooxygenáza
CP (fract.) probatorní kyretáž (frakcionovaná)
CPAP trvalý přetlak v dýchacích cestách (continuous positive airway pressure)
CREB transkripční faktor (cAMP response element-binding)
CRH corticcoropin
CRIB clinical risk index for babies
CRL temeno-kostrční vzdálenost plodu (crown¬-¬rump length)
CRP C-reaktivní protein
CS cervikální skóre
CSEA kombinovaná subarachnoidální-epi¬durální anestezie (combined spinal-epidural anaesthesia)
CT  počítačová tomografie (Computerised Tomography)
CTG kardiotokograf/kardiotokogram
CTV celková tělesná voda
CVID common variable imunodeficiency – běžná variabilní imunodeficiene
CVP centrální venózní tlak (central venous pressure)
CVS biopsie choria – odběr vzorku placenty (chorion villus sampling)
CW continous wave doppler – kontinuální dopplerovská technika
CZP čerstvá zmražená plazma
CŽK centrální žilní katetr
ČGPS Česká gynekologická a porodnická společnost
ČLS JEP Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
ČND čeká na dítě
ČNÚ časná novorozenecká úmrtnost
ČSARIM Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
d.c. den cyklu
DAG diacylglycerol
DDD domů dle dítěte
DDG dětská a dorostová gynekologie
DDS dolní děložní segment
DF dominantní folikl
DFA přímá imunofluorescence
dg diagnoza
DG dětská  gynekologie
DGAI Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin
DHEAS dehydroepiandrosteron sulfát
DIC diseminovaná intravaskulární koagulace (disseminated intravascular coagulation)
DIE hluboká infiltrující endometrióza
DIP deceleratio intra partum – zpomalení frekvence ozev plodu za porodu
DK, HK dolní, horní končetiny
DM diabetes mellitus
DNA (DNK) deoxyribonukleová kyselina (desoxyribonucleic acid)
DNIC diffuse noxious inhibitory control
DO darované oocyty
DOPA dihydroxyfenylalanin
DP dle potřeby
DSL dolní střední laparotomie
DUB dysfunkční děložní krvácení
DV průtok ductus venosus (ductus venosus)
DVB dirupce vaku blan
E (E2) estradiol
EA ablace endometria
EAA, EAK excitační aminokyselina
EAPM Evropská asociace perinatální medicíny
EAS externí anální sfinkter
EBM medicína založená na důkazech (evidence based medicine)
EBR erytrocyty bez buffy coatu resuspendované
EBV virus Epsteina-Barrové (Epstein-Barr virus)
ECC endocervikální kyretáž
ECM extracelulární matrix
ECMO extrakorporální membránová oxygenace (extracorporeal membrane oxygenation)
ECS urgentní císařský řez (emergent caesarean section)
ECT extracelulární tekutina
ECV external cephalic version – obrat zevními hmaty z KP na hlavičku
EDF (end diastolic flow)tok v diastolické fázi srdečního cyklu
EDTA ethylendiamintetraoctová kyselina (ethyl¬enediamine tetraacetic acid)
EEG elektroencefalografie/elektroencefalogram
EFW (estimated fetal weight)odhad váhy plodu
EKG elektrokardiografie/elektrokardiogram
ELFO elektroforéza
ELISA enzymová imunoanalýza na imunosorbentech (enzyme-linked immunosorbent assay)
EM erymasa
EMG elektromyografie
EMLA eutektická směs lokálních anestetik (eutectic mixture of local anaesthetics)
end endometrium
ENNS novorozenecká škála chování (Early Neonatal Neurobehavioral Scale)
ENNT název novorozeneckého testu (Early Neonatal Neurobehavioral Test)
EOGBS neonatální sepse streptokoky skupiny B (early onset GBS disease)
EP prostaglandinový receptor
EPA epidurální analgezie
EPSC excitační postsynaptický potenciál
ERC Evropská rada pro resuscitaci (European Resuscitation Council)
ERCS plánovaný opakovaný císařský řez (elective repeat caesarean section)
ERK erytrocytový koncentrát,extracelulárním signálem regulovaná kináza
ERV exspirační rezervní objem (expiratory reserve volume)
ESO časná druhá operace (early second operation)
ESS endometrální stromální sarkom
ET externí tokometrie
ET embryotransfer, zavedení embrya/í do dělohy
ETCO2 koncentrace CO2 na konci výdechu (end-tidal CO2)
ETK endotracheální kanyla
ETRS endometrióza
EXIT ex utero intrapartum treatment
f dechová frekvence, dechové cykly/min
F/M poměr plod/matka
F/X fundus/xiphoideus
FA obličejový úhel (facial angle)
FAAH hydroláza amidů mastných kyselin
faktor Va aktivovaný faktor V
Fbg fibrinogen
FDA Úřad pro potraviny a léky, USA (Food and Drug Administration)
FDP  ŠTĚPNÝ PRODUKT FIBRINOGENU (FIBRINOGEN DEGRADATION PRODUCT)
FETENDO fetální endoskopie
FEV1 usilovný exspirační objem za 1 s
FEV1/FVC poměr pro výpočet % objemu z uvedených parametrů
FFN fetální fibronektin
FFP čerstvě zmražená plazma (fresh frozen plasma)
FGF růstový faktor pro fibroblasty (fibroblast growth factor)
FGR fetal grows restriction
FHR (fetal heart rate)srdeční frekvence plodu
FIGO Mezinárodní organizace gynekologů a porodníků (Intenational Federation of Gynecology and Obstetrics)
Fikt.PM fiktivní datum poslední menstruace
FiO2 inspirační frakce O2
FIRS fetal inflammatory respons syndrome – syndrom fetální zánětové odpovědi
FISH fluorescenční hybridizace in situ (fluo¬rescence in situ hybridization)
FL délka stehenní kosti (femur length)
FM fetus mortuus
FMH fetomaternální hemoragie
FN Fakultní nemocnice
FNA fine needle cytologie – odběr tenkou jehlou na cytologii
fol folikul
FOS  Fluid Overload Syndrom
FPO fetální pulsní oxymetrie
FpO2 fetální pulsní oxymetrie
FR fyziologický roztok
FRC funkční reziduální kapacita
FS peroperační histologie (frozen section)
FSH hormon stimulující folikuly (follicle-stimulating hormone)
FSS operace zachovávající fertilitu (fertility sparing surgery)
FVa aktivovaný faktor V
FVC usilovná vydechnutá vitální kapacita (forced vital capacity)
FW sedimentace erytrocytů (Fahreus-Westergreen)
GA gynekologická anamnéza
GA (gestational age)gestační stáří (stáří těhotenství)
GABA kyselina gama-aminobuterová
GBS streptokoky skupiny B (group B Streptococcus)
GCS Glasgowská škála hodnocení tíže poruchy vědomí (Glasgow Coma Scale)
G-CSF růstový faktor pro granulocyty (granulocyte colony stimulating factor)
GDM gestační diabetes mellitus
GDNF gliální neurotrofický faktor (glial cell-derived neurotrophic factor)
GEU graviditas extrauterina – mimoděložní (ektopické) těhotenství
GF glomerulární filtrace
GGT, GMT γ-glutamyltransferáza
GH růstový hormon (growth hormone)
GIFT gametotransfer
GIT gastrointestinální trakt
Glu glutamát
Gly glycin
GM-CSF růstový faktor pro granulocyty a makrofágy (granulocyte-macrophage colony stimulating factor)
GnRH gonadotropin – releasing hormon – gonadotropin spouštěcí hormon
GnRHa analoga gonadoliberinu
GP glykoprotein
GPK Gynekologicko-porodnická klinika
GRF growth hormone releasing factor – spouštěcí faktor růstového hormonu
GT gonadotropin
GTN glyceriltrinitrát
gutt. guttae (kapky)
GV germinal vesicle, germinální váček – stupeň zralosti oocytu
H1 histaminový receptor 1
HA hysterectomia abdominalis
HAK hormonální antikoncepce
HAS hyperandrogenní syndrom
Hb deoxyhemoglobin
HB gel Hyalobarrier gel
HbAlc glykovaný hemoglobin
HBeAg časný antigen hepatitidy B (hepatitis B early antigen)
HBF fetální hemoglobin
HbO2 oxyhemoglobin
HBsAg protilátky infekční hepatitidy B (hepatitis B surface antigen)
HC obvod hlavy (head circumference)
hc hormonální cytologie
HC/AC poměr obvodu hlavičky a obvodu bříška
hCG lidský choriový gonadotropin (human chorionic gonadotropine)
HCS LIDSKÝ SOMATOMAMOTROPIN (HUMAN CHORIONIC SOMATOMAMOTROPINE)
Hct hematokrit
HDFN hemolytické onemocnění plodu a novorozence (haemolytic disease of the fetus and newborn)
HDL lipoprotein o vysoké hustotě (high density lipoprotein)
HELLP syndrom hemolýzy, zvýšené koncetrace jaterních enzymů a sníženého počtu trombocytů – hemolysis, elevated liver enzyms, low platelet count
HETE hydroeikosatetraenová kyselina
HEV virus hepatitidy E (hepatitis E virus)
HG vysoký stupeň (high grade)
HGL léze vysokého stupně závažnosti
HSIL (HSIL) změny dlaždicových buněk vysokého stupně
HSL horní střední laparotomie
HIE hypoxicko-ischemická encefalopatie
HIS histamin
HIT trombocytopenie vyvolaná heparinem (heparine induced thrombocytopenia)
HIV virus získané lidské imunodeficience (human immunodeficiency virus)
HL (humerus length) délka pažní kosti
HLA antigen lidských leukocytů (human leukocyte antigen)
HON hemolytické onemocnění  novorozence
HOS hypoosmotický test
HPETE hydroperoxyeikosatetraenová kyselina
hPGH human placental growth hormone – lidský placentární růstový hormon
HPL lidský placentární laktogen (human placental lactogen)
HPV lidský papillomavirus
HR HPV vysoce rizikový lidský papillomavirus (high risk human papilomavirus)
HRT hormonální substituční léčba
HS stupeň stlačitelnosti hlavičky
HSK hysteroskopie
HSV virus kožního oparu (herpes simplex virus)
HUS hemolyticko-uremický syndrom
Hz Herz – jednotka kmitočtu
CHLUM odběr chlamydie, ureoplazmata, mykoplazmata
CHPT chromopertubace
i.m. intramuskulárně
i.v. intravenozně
IAS interní anální sfinkter
IASP Mezinárodní společnost pro studium a léčbu bolesti (International Associa¬tion for the Study of Pain)
IB4 isolektin B4
ICAM mezibuněčná adhezivní molekula (intercellular adhesion molecule)
ICD kardioverter-defibrilátor
ICP intrahepatální cholestáza v těhotenství (intrahepatic cholestasis in pregnancy)
ICSI intracytoplasmatická injekce spermie do vajíčka (intra cytoplasmic sperm injection)
ICT intracelulární tekutina (intracellular adhesion molecule)
I-D interval incize-porod
IDDM inzulindependentní diabetes mellitus
IFA imunofluorescenční analýza
IFG impaired fasting glucose – porucha glykemie nalačno
IFPO intrapartální fetální pulsní oxymetrie
IG imunoglobulin
IgM imunoglobulin M
ICHS ischemická srdeční choroba
IL interleukin
IL-1ß interleukin 1ß
IL-2R receptor pro IL-2
ILCOR International Liaison Committee on Resuscitation
IMC infekce močových cest
IMSI morfologická selekce spermií pro ICSI
iNO inhalovaný oxid dusnatý
INR mezinárodní normalizovaný poměr (international normalized ratio)
IP3 inositoltrifosfát
IPPV intermitentní přetlaková plicní ventilace (intermittent positive pressure ventilation)
IPSC inhibiční postsynaptický proud
IQ inteligenční kvocient
IRDS infant respiratory distress syndrome
IRV inspirační rezervní objem (inspiratory reserve volume)
ISD intrinsic sphincter deficiency – defekt vnitřního svěrače
IT intrakraniální translucence
ITP idiopatická trombocytopenická purpura
IU mezinárodní jednotka (international unit)
IUD nitroděložní tělísko
IUFD intrauterinní smrt plodu (intrauterine fetal death)
IUGR intrauterinní růstová retardace (intra¬uterine growth retardation)
IUI intrauterinní inseminace spermiemi
IUP intrauterinní průnik
IUT intrauterinní tenzogram
IVF in vitro fertilizace
IVH intraventrikulární krvácení
IVKT invitrokontrakční test
JCA juvenilní revmatoidní arthritis
JIP jednotka intenzivní péče
JT jaterní testy
KA kyselina kainová (kainic acid)
KARIM Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
KCNK dvoupórové draslíkové kanály
KET kryoembryotransfer, zavedení rozmraženého/ných embrya/í do dělohy
KO krevní obraz
KOH hydroxid draselný
KP konec pánevní
KP komp. kardiopulmonálně kompenzována
KPR kardiopulmunální resuscitace
KRYO mražení biologického materiálu do ultra nízkých teplot
KS krevní skupina
kymo kymoinsuflace
KZ krevní ztráta
L leukoplakie
L/S index index lecitin/sfingomyelin
LA lupusové antikoagulans
LADA latentní autoimunitní diabetes dospělých
LAVH laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie
LBCUV laparoskopická bipolární koagulace uterinních cév
LD, LDH laktátdehydrogenáza
LDL lipoprotein o nízké hustotě (low-density lipoprotein)
LDUV laparoskopická disekce uterinních cév
LE lupus erythematodes
LED lupus erythematodes disseminatus
LEEP, LOOP výkon pomocí elektrofrekvenční kličky (loop electro excisional procedure)
Leu leucin
LF UK Lékářská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
LG nízký stupeň (low grade)
LGA hypertrofický novorozenec (large for gestational age)
LGL léze nízkéhe stupně závažnosti
LSIL (LGSIL) změny dlaždicových buněk nízkého stupně
LH luteinizační hormon
LH luteinizační hormon
LIA lokální infliltrační analgezie
ligg. SU sacrouterinní vazy
LIPAEMIC Lipid Injection for the Purpose of Anti¬dotal Effect in lipophilic Medicine IntoxiCation
LLETZ kličková konizace (large loop excision of the transformation zone)
LM laparoskopická myomektomie
LMP lysis manualis placenta
LMS leiomyosarkom
LMWH nízkomolekulární heparin (low molecular weight heparin)
LN lymfatická uzlina
LNG levonorgestrel
LNG-IUS Miréna, Jaydees
LOD laparoskopický ovariální drilling
LPSK (LSK) laparoskopie
LPT laparotomie
LR likelihood ratio
LR HPV nízko rizikový lidský papillomavirus (low risk human papillomavirus)
LTD dlouhodobá deprese (long-term depression)
LTP dlouhodobá potenciace (long-term po¬ten¬tiation)
LUAO laparoskopická okluze uterinních tepen
LUF luteinizovaný neprasklý folikul
LUNA laparoskopická denervace dělohy
LVSI lymfovaskulární invaze (lymfovascular space involement)
LZS lékařská záchranná služba
M mozaika
M mammae (prsy)
M/P poměr koncetrací léku v mléce a plazmě matky
M3G morfin-3-glukuronid
M6G morfin-6-glukuronid
MA mentální anorexie
MAC minimální alveolární koncentrace (minimal alveolar concentration)
MAO monoaminooxidáza
MAP protein aktivovaný mitogeny (mitogen activated protein)
MAS mekoniový aspirační syndrom
MC menstruační cyklus
MCA-PSV stanovení maximální průtokové rychlosti arteria cerebrie media plodu
MDA malonyldialdehyd
MEGX monoethylglycinxylidid
MEK mitogenem aktivovaná proteinkináza
MESA Micro-epididymal Sperm Aspiration (mikrochirurgická aspirace spermií z nadvarlete)
mGluR metabotropní glutamátový receptor
MGP malý glykemický profil
MH maligní hypertermie
MCH minimální anestetická koncentrace (minimum anaesthetic concentration)
MI metafáze I – stupeň zralosti oocytu
MiCA mikroinvazivní karcinom
MIF mikroimunofluorescence
MII metafáze II – stupeň zralosti oocytu
MK menstruační kalendář
MK  malá koagulace
MLCK kináza lehkých řetězců myozinu (myosin light chain kinase)
MLP zdravotníci se vzděláním na úrovni vyšší než sesterské (mid-level providers)
MMG mamografie
MMP matrixová metaloproteáza
MODS syndrom multiorgánové dysfunkce (multiorgan dysfunction syndrome)
MOF multiorgánové selhání (multiorgan failure)
MoM multiple of medians – násobky mediánů
MOP mikrobiální obraz poševní
MPL metaplazie
MPQ dotazník o bolesti McGillovy univerzity (McGill Pain Questionary)
MR/MRI magnetická rezonance (magnetic resonance imaging)
MRSA meticilin rezistentní kmen Staphylococcus aureus
MS-AFP mateřský sérový alfa-fetoprotein
MSH hormon stimulující melanocyty (melanocytes stimulating hormone)
MTHFR enzym methylentetrahydrofolátreduktáza
MU montevidejská jednotka
N.I.C.E. National Institute for Health and Clinical Excellence
N2O oxid dusný
NaCl chlorid sodný
NACS novorozenecké skóre adaptační kapacity (Neurologic and Adaptive Capacity Score)
NADA N-arachidonoyldopamin
NAPE N-arachidonyl-fosfatidylethanolamin
NB nosní kost (nasal bone)
NBAS název novorozeneckého testu (Neonatal Behavior Assesment Scale)
NCDMH Národní centrum pro diagnostiku maligní hypertermie
nCPAP nazální kontinuální pozitivní tlak v dýchacích cestách (nasal continuous positive airway pressure)
NDDG National Diabetes Data Group
NED bez známek onemocnění (no evidence of disease)
NETZ jehlová konizace (needle excision of the transformation zone
NGF neurotrofický faktor (nerve growth factor)
NIBP neinvazivní měření krevního tlaku (non-invasive measurement of blood pressure)
NILM negativní pro intraepiteliální lézi nebo malignitu
NK neurokinin
NK1 neurokininový receptor 1 pro SP
NMDA N-methyl-D-aspartát
NNNS NICU Network Neurobehavioral Scale
NO nynější onemocnění
NPB náhlá příhoda břišní
NPD neproliferující nemoc (nonproliferative disease)
NSA nesteroidní antirevmatika, antiflogistika
NSAID nesteroidní antiflogistika (non-steroidal antiinflammatory drugs)
NST non stress test – nezátěžový test
NT šíjové projasnění (nuchal translucency)
NTC národní tkáňové centrum
NTD rozštěpové vady neurální trubice (neural tube defects)
NYHA New York heart asociation
OA osobní anamnéza
OAS oligo astheno spermie
OATS oligo astheno terato spermie
obv.gyn. obvodní gynekolog
OC onkologická cytologie
OE ovarektomie
OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
OFD (occipito-frontal diameter)předozadní průměr hlavičky
OG ošetřující gynekolog
oGTT orální glukózový toleranční test
OHSS ovariální hyperstimulační syndrom
OL obvodní lékař
OLDA N-oleoyldopamin
OM otevřená (abdominální) myomektomie
OM/CAR ovometrie
oo. oocyt
OOPS operace za placentární podpory – operating on placentar support
OP ozvy plodu
OR odds ratio, opioidní receptor
OZT oxytocinový zátěžový test
P puls
p.b. při bolesti
p.o. per os
p.r. per rectum
P/DG pubes (pubické ochlupení)
P/KOLPO puntíčkování; puls
P+V příjem a výdej tekutin
P2X purinergní receptor ionotropní
P2Y purinergní receptor metabotropní
Pa parciální tlak v arteriální krvi
PA parciální tlak v alveolech
PA perinatální asfyxie
PAF faktor aktivující krevní destičky (platelet activating factor)
PAG periakveduktální šeď (periaquaeductal gray)
PAI inhibitor aktivátoru plazminogenu (plasminogen activator inhibitor)
PALN  paraaortální lymfadenektomie
PAPP-A pregnancy associated plasma protein-A
PAST posterior axillary sling traction
PB punch biopsie
PC protein C
PCA analgezie řízená nemocným (pacient controlled analgesia)
PCEA epidurální analgezie řízená nemocným (pacient controlled epidural analgesia)
PCO polycystická ovaria
pCO2 parciální tlak CO2
PCOS syndrom polycystických ovarií
PCR polymerázová řetězová reakce (polymerase chain reaction)
PCT prokalcitonin
PCT/CAR postkoitální test
PDA peridurální anestezie/analgezie
PDGF destičkový růstový faktor (platelet derived growth factor)
PDK peridurální katetr
PDPH POSTPUNKČNÍ BOLEST HLAVY (POSTDURAL PUNCTURE HEADACHE)
PDS monofilamentní steh
PDWA proliferující nemoc bez atypií (proliferative disease without atypia)
PEA elektroaktivita bez hmatného tepu (pulse¬less electrical activity)
PEEP přetlak na konci výdechu (positive end-expiratory pressure)
PET pozitronová emisní tomografie (positron emission tomography)
PF 3 destičkový faktor 3 (plateled factor 3)
PG prostaglandin
PGD preimplantační genetická dignostika
PGE prostaglandin E
PGE2 prostaglandin E2
PGF2alfa prostaglandin F2alfa
PGHS-2 prostaglandin synthase type 2
PGI PROSTACYKLIN
PGI2 prostaglandin I2 – prostacyklin
PI,RI (pulsatility index, resistence index)indexy hodnotící průtok krve cévami
PICSI selekce spermií pro ICSI
PID pánevní zánětlivá nemoc – pelvic inflamatory disease
PID/UZ prenatální invazivní diagnostika
PIH těhotenstvím vyvolaná hypertenze – pregnancy induced hypertension
PIH prolaktin inhibující hormon
Pin inspirační tlak (inspiratory pressure)
PIP peak inspiratory pressure
pKa disociační konstanta
PKA proteinkináza A
PKC proteinkináza C
PKS plazmatický koagulační systém
PLC fosfolipáza C
PLN pánevní lymfadenektomie
PM poslední menstruace
PMCS perimortem caesarean section
PN prvojádro
pO2 parciální tlak O2
POCT vyšetření u pacienta (point-of-care test¬ing)
POF předčasné ovariální selhání
POMC proopiomelanokortin
PONV pooperační zvracení (postoperative nausea and vomiting)
PPCM peripartální kardiomyopatie (peripartum cardiomyopathy)
PPH peripartální krvácení (peripartal haemorrhage)
PPHL poloha plodu hlavičkou
PPKP poloha plodu koncem pánevním
PPR primary platinum resistant
PPROM předčasný odtok plodové vody (preterm premature rupture of membranes)
PPS potentially platinum sensitive
PPX pipekolylxylidid
PRL prolaktin
PRL prolaktin
PRL prolaktin
Pro prolin
PROG progesteron
PROM předčasný odtok plodové vody -preterm rupture of the membranes
PS protein S
PS 1,2 porodní sál (porodní sál 1.,2.)
PSN presakrální neurektomie
PSV (peak systolic velocity)max. rychlost průtoku v systolické fázi srdečního cyklu
PT protrombinový čas (prothrombine time)
PTH parathormon
PTX paklitaxel
PTK protein-tyrozinkináza
perinatální úmrtnost
PUPPP pruriginózní urtikariální papuly a plaky
PVL periventrikulární leukomalacie
PW pilse doppler wave – pulzní doplerovská vlna
PŽOK peripartální život ohrožující krvácení
Q Quickův test
Q/t množství látky, které difunduje za jednotku času
RA rodinná anamnéza
RAAS renin-angiotenzin-aldosteronový systém
RAM přímý břišní sval (rectus abdominis muscle)
Ras protein s GTPázovou aktivitou
RCOG Royal College of Obstetricians and Gynaecologists
RCUD digitální revize děložní dutiny
RCUI instrumentální revize děložní dutiny
RDS syndrom dechové nedostatečnosti (respiratory distress syndrome)
REM paradoxní spánek – fáze spánku rychlých očních pohybů (rapid eye movements)
RES retikulo-endotelový systém
RF rizikové faktory
RI rezistenční index
RL revizní lékař
RLP rychlá lékařská pomoc
RNA ribonukleová kyselina (ribonucleic acid)
RPAB residua post abortum – zbytky po potratu
RPR rapid plasma reagent – rychlá reaginová reakce
RPT ruptura
RRR rapid reagent reaction – rychlá reagenční reakce
RS roztroušená skleróza
RT rizikové těhotentví
RV reziduální objem (residual volume)
RVF retroverze flexe – dozadu zakloněná děloha
RYR ryanodinový receptor
S.C. Sectio Caesarea
s.c. subcutánně – podkožní injekce
S/D systolicko-diastolický poměr
SA sociální anamnéza
SAMe S-adenyl-metionin
SaO2 saturace hemoglobinu kyslíkem v arteriální krvi
SBT spontaneous breathing trial
S-Ca koncentrace vápníku v séru
SCC spinocelulární karcinom
SCJ squamokolumnární junkce
ScvO2 saturace hemoglobinu kyslíkem v centrální žilní krvi
SD standardní odchylka (standard deviation)
SE salpingektomie
SERM Selektivní Modulátory Estrogenového Receptoru
SF srdeční frekvence
SGA hypotrofický novorozenec (small for gestational age)
SIRS syndrom systémové infekční zánětlivé odpovědi (systemic inflammatory res¬ponse syndrome)
SLE systémový lupus erythematodes
SLN sentinelová uzlina
SLNB biopsie sentinelové uzliny
SNRI inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (serotonin and noradrenaline reuptake inhibitors)
SOGC Kanadská gynekologicko-porodnická odborná společnost (Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada)
SP substance P
SPAA Sekce porodnické anestezie a analgezie
SPC Souhrn údajů o přípravku (Summary of Product’s Characteristics)
SPG spermiogram
SPI specifický placentární protein
SpO2 pulsní oxymetrie
SPR sarkopazmatické retikulum
SPRM Selektivní Modulátory Progesteronového Receptoru
SS sactosalpinx
SS sactosalpinx
SSRI inhibitor zpětného vychytávání serotoninu (selective serotonine reuptake inhibitor)
STAN S-T analysisi – analýza S-T úseku EKG plodu
STATIM okamžitě – z vitální indikace
STD sexually transmitted diseases – pohlavně přenosné choroby (všeobecně)
STD SUKL sexually transmitted diseases – pohlavně přenosné choroby – požadované k vyšetření dle SUKL
stp stav po
SÚKL Státní ústav pro kontrolu léčiv
Supp. suppositorium
SWETZ jehlová konizace (stright wire excision of the transformation zone)
T teplota
T.L. tripple line
T3 trijodthyronin
T4 thyroxin
TAD (transverese abdominal diameter)příčný průměr bříška
TAE termoablace endometria
TAH totální abdominální hysterektomie
TAT čas odběru vzorku k získání výsledku (turn-around time)
TBG globulin vázající thyroxin (thyroxine binding protein)
Tbl. tablety
TBSA celkový tělesný povrch (total body surface area)
TCD (transcerebelar diameter)příčný rozměr mozečku
TCEM transcervikální expulze myomu
TCRM transcervikální (hysteroskopická) resekce myomu
TE tromboembolie
TEN tromboembolická nemoc
TENS transkutánní elektrická nervová stimulace
TESE testicular sperm extraction (extrakce spermií z kanálků varlete)
TF tkáňový faktor (tissue factor)
TFPI inhibitor tkáňového faktoru (tissue factor pathway inhibitor)
TGF transformační růstový faktor (transforming growth factor)
th terapie
TISS skórovací systém (therapeutic intervention scoring system)
TIVA celková intravenózní anestezie (total intravenous anaesthesia)
TK tlak krevní
TKH antimucinmonoklonální protilátka
TLC celková plicní kapacita (total lung capacity)
TLH totální laparoskopická hysterektomie
TLRH totální laparoskopická radikální hysterektomie
TMA trombotická mikroangiopatie
Tmax čas dosažení maximální koncentrace
TNF faktor nekrotizující nádory (tumor necrosis factor)
TNFR receptor pro TNF?
TNM tumor-nodus-metastáza
TOL trial of labor
TORCH toxoplazmóza, rubeola, CMV, herpes virus
TP termín porodu
t-PA tkáňový aktivátor plazminogenu (tissue plasminogen activator)
TR přítomnost regurgitace na trikuspidální chlopni (tricuspid regurgitation)
TRALI akutní poškození plic transfuzí (trans¬fusion-related acute lung injury)
TRF transfůze
TRH thyreotropin releasing hormon – tyreotropin spouštěcí hormon
TrkA neurotrofní receptor pro NGF
TrkB neurotrofní receptor pro BDNF/NT-3
TRP transient receptor potential
TRPM8 transient receptor potential melastatin 8
TRPV1 transient receptor potential vanilloid 1
TSH thyreostimulační hormon
TSR čas do pravidelného dýchání (time to sustained respiration)
TT trombinový čas (thrombine time)
TTD trunc transverse diameter -příčný průměr trupu plodu
TTP trombotická trombocytopenická purpura
TTTS trasfuzní syndrom mezi dvojčaty (twin to twin transfusion syndrome)
TTV virus přenášený transfuzí (transfusion transmitted virus)
TTX tetrodotoxin
TU transfuzní jednotka (transfusion unit)
TX(A) TROMBOXAN (A)
TXA2 TROMBOXAN A2 (THROMBOXANE A2)
Tyr tyrozin
TZ transformační zóna
UAE embolizace uterinních tepen
UDCA kyselina ursodeoxycholová
UDPG-D uridindifosfoglycerát dihydrogenáza
UDPG-T uridindifosfoglycerát transferáza
uE3 nekonjugovaný estriol (unconjugated estriol)
UFH nefrakcionovaný heparin (unfractionated heparin)
UGT urogenitální trakt
Ung. unguentum
UPT umělé přerušení těhotenství
UPV umělá plicní ventilace
USA Spojené státy americké
USG ultrasonografie
UTG utrogestan
UUT umělé ukončení těhotenství
UV pupečníková žíla (vena umbilicalis)
UV/VM feto-maternální poměr (UV – pupečníková véna, VM – venózní krev matky)
UZ ultrazvukové vyšetření
V atypické cévy
V´D ventilace mrtvého prostoru (l/min)
V‘A alveolární ventilace
V‘E minutová ventilace (l/min)
V‘O2 spotřeba kyslíku (l/min)
VA vaginální adenóza
Va (anterior ventricle)šířka předního rohu postranní mozkové komory
vag. vaginálně
VaIN vaginální intraepiteliální neoplazie
Val valin
VAS vizuální analogová škála (visual analogue scale)
VBAC spontánní vedení porodu po předchozím císařském řezu (vaginal birth after cesarean section)
VCC vitium cordis congenitum – vrozená srdeční vada
VD objem mrtvého prostoru (dead space volume)
VDRL veneral disease research laboratory – výzkumná laboratoř venerických chorob
VE vulvektomie
VEGF vaskulární endotelový růstový faktor (vascular endothelial growth factor)
VEX vakuum extrakce
VFN Všeobecná fakultní nemocnice
VGP velký glykemický profil
VH vaginální hysterektomie
VHA virová hepatitida A
VHB virová hepatitida B
VHC virová hepatitida C
VIN vulvární intraepiteliální neoplazie
VITÁL ihned
VK velká koagulace (Quick, APTT, trombinový čas, fibrinogen, etanol.gel.test,antitrombin III, D dimery)
VLDL lipoprotein o velmi nízké hustotě (very low density lipoprotein)
VM vaginální myomektomie
VO2 spotřeba kyslíku (l/min)
VP voda plodová
VT dechový objem (tidal volume)
VVV vrozená vývojová vada
VVVuteri vrozená vývojová vady dělohy
vWF von Willebrandův faktor
vWN von Willebrandova nemoc
WDR neurony s širokým dynamickým rozsahem (wide dynamic range)
WHO Světová zdravotnická organizace (World Health Organisation
W-P-W Wolffův-Parkinsonův-Whiteův syndrom
ZP zdravotní pojištovna
ZZ zdravotnické zařízení
ZZS zdravotnická záchraná služba
ŽK žlučové kyseliny
α-MSH alfa-melanocyty stimulující hormon
βhCG β-podjednotka hCG

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here