Onkogyn.cz | Nejčastější otázky

0
Onkogyn.cz > HPV infekce (Pro veřejnost) > Nejčastější otázky

1. Existují léky proti HPV infekci?
Ne, dosud není žádný protivirový lék, který by přímo likvidoval infekci HPV zodpovědnou za vznik rakoviny.

2. Jak se mohu HPV infekci bránit?
Nejefektivnější obrana proti HPV infekci je preventivní očkování a používání kondomu. Ani jedna z metod však nezajistí absolutní ochranu proti všem typům HPV. Riziko získání závažné infekce je však velmi výrazně sníženo. V každém případě je proto nutné docházet zároveň na pravidelné gynekologické kontroly.

3. Jak mohu zjistit, zda mám HPV infekci?
HPV infekce je bezpříznaková. Zjistit ji může gynekologické vyšetření. Nepřímý průkaz je pomocí cytologického stěru a kolposkopického vyšetření. Přímý průkaz a jednoznačné potvrzení je možné pouze pomocí speciálního testu na HPV.

4. Jaká onemocnění způsobují nerizikové typy HPV
Nerizikové typy HPV vyvolávají vznik kondylomat – různě velikých bradaviček na genitálu. Mohou být příčinou rozvoje mírných předrakovinových změn a mírných abnormit cytologických stěrů. Na vzniku rakoviny se však nepodílejí.

5. Mám HPV infekci, co mi hrozí?
Zjišťování přítomnosti HPV infekce má význam u žen nad 30 let. HPV infekcí onemocní asi 80% populace alespoň jedenkrát v životě, ale ve většině případů je infekce zlikvidována jen prostřednictvím přirozené obranyschopnosti. Riziková je až taková infekce, která v těle přetrvává roky, neboť může být základem pro rozvoj předrakovinových nebo rakovinových změn pohlavních orgánů (především děložního hrdla a zevních rodidel).

6. Jak probíhá HPV infekce?
Po inkubační době (průměrně 3 měsíce) dojde k rozvoji infekce. Ta je většinou bezpříznaková (odborně latentní) a lze ji prokázat jen speciálním testem. V takové fázi může infekce přetrvávat měsíce, roky i desetiletí aniž by se jakkoliv projevila. Mnohem častěji je však záhy zlikvidována vlastní obranyschopností. Přejde-li infekce do aktivního stádia je možno již prokázat změny infikovaných buněk mikroskopicky vyšetřením cytologického stěru nebo kolposkopickým vyšetřením. Typickým projevem takového stádia onemocnění (odborně označovaného jako subklinická papilomavirová infekce) je nález charakteristických buněk – koilocytů. Také v této fázi je většina onemocnění zlikvidována obranyschopností. Jen u malého počtu nakažených dojde k rozvoji skutečných změn způsobených vlivem infekce. Změny mohou vznikat brzy po infekci, ale také až po řadě let, kdy byla infekce v klidovém (latentním) stádiu. Hlavní onemocnění, které pod vlivem HPV mohou takto vzniknout, jsou předrakovinové změny, rakovinové nádory a pohlavní bradavice.

7. Mám HPV infekci, jak se jí mohu zbavit?
Protože dosud není k dispozici žádný lék proti HPV infekci, která způsobuje vznik rakoviny, nezbývá než se chránit před dalším „přísunem“ viru (tj. používat kondom s každým novým partnerem), omezit všechny podpůrné faktory, které by podporovaly přetrvávání viru v těle – tj. nekouřit, dodržovat zásady pohlavní hygieny a pečlivě léčit gynekologické záněty – a docházet na pravidelná gynekologická vyšetření.

8. Jaký je vliv hormonální antikoncepce na HPV infekci?
Ženy, které užívají hormonální antikoncepci, mají obecně zvýšené riziko získání HPV infekce. Hlavními důvody jsou větší počet sexuálních partnerů a mnohem méně časté užívání kondomu. Ve velmi malé míře hormonální antikoncepce pravděpodobně přispívá i k přetrvávání HPV infekce v organismu. Výhody, které plynou z užívání antikoncepce, jsou  však natolik významné, že jakékoliv omezování užívání antikoncepce z důvodu změn na děložním hrdle není opodstatněné.

9. Kdo by měl být očkován proti HPV?
Očkovat je možno dívky, ženy, chlapce i muže. Protože HPV onemocnění způsobuje závažná onemocnění především u žen, je hlavní důraz kladen právě na očkování dívek a žen.

10. Kdy je nejlépe očkovat?
Nejlepší výsledky a největší efektivity je dosaženo u dívek a žen, které se ještě s infekcí HPV nesetkaly. Je možné očkovat dívky od 9 let, za ideální je však považován věk mezi 12 a 15 lety, tedy ještě před zahájením pohlavního života. Díky tomu je u dívek mezi 13. a 14. rokem života hrazeno v ČR očkování z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Jednak se tyto dívky s HPV infekcí ještě nesetkaly a jednak mladší věková skupina tvoří několikanásobně více protilátek než ženy starší.  Očkování je však vhodné i pro ženy starší, které již pohlavním životem žijí.

11. Jaký je význam očkování proti HPV u starších žen?
Z pohledu očkování je za starší ženu možno považovat úplně každou, která již žije pohlavním životem. Přínos očkování je proto nutné individuálně zhodnotit bez ohledu na věk. Významné je zejména zhodnocení, zda je žena v riziku, že se bude moci v budoucnosti nakazit HPV – tj. zda bude mít nového partnera či má partnera nestálého.

12. Jak se očkuje?
Očkování se provádí předem připravenou injekcí do svalu (obvykle ramene) v předepsaných intervalech. Celkem jsou podány podle věku 2 (u dívek mezi 9-14 rokem) nebo 3 ( u dívek a žen nad 15 let) dávky a celé očkování trvá 6 měsíců. Zatím není jasné, zda a za jakou dobu bude nutné přeočkování. První ženy jsou očkovány před více jak 9,5 lety a zatím mají dostatečnou ochranu.

13. Jaká vyšetření jsou nutná před očkováním?
U dívek a žen, které ještě nežijí pohlavním životem, jsou vyloučena při pohovoru onemocnění, která by byla překážkou očkování. U žen, které již pohlavně žijí, je navíc vyloučeno těhotenství. Jiná vyšetření nejsou nutná.

14. Má smysl u starších žen provádět před očkováním test na HPV?
Ne, test na HPV nemá před očkováním žádný význam. Většina HPV infekce je totiž přechodná a pacientka tak může z vakcinace profitovat pro budoucnost i při aktuální HPV pozitivitě. Navíc jednorázové stanovení HPV nic nevypovídá o tom, zda jde o infekci přechodnou či přetrvávající. I HPV pozitivní pacientka navíc profituje z vakcinace okamžitě, protože pozitivita více než jednoho typu HPV je vzácná. Přínos vakcinace je tak v každém případě spojen minimálně s ochranou proti dalším typům obsaženým ve vakcíně včetně typům HPV proti kterým má vakcína tzv. zkříženou ochranu.

15. Mohu se nechat očkovat i když je mi více než 26 let?
I ženy „starší“ mohou mít užitek z vakcíny. Z pohledu očkování není mezi sexuálně aktivními ženami různého věku zásadní rozdíl, ten je pouze mezi skupinou žen které ještě pohlavně nežijí a skupinou žen, které již pohlavně žijí (bez ohledu na věk) a mohou již být infikovány HPV. I když žena infekci HPV dříve prodělala, infekce stejným typem HPV se může opakovat. Proto by očkování měla zvážit každá žena. Studie ukazují, že odpověď imunitního systému je i u starších žen vysoká. Přínosné je však očkování pro ženy, které mají riziko získání HPV infekce vyšší (tj. ženy bez stálého sexuálního partnera, nebo ženy s partnerem „záletným“). 

16. Mohu se nechat očkovat i když jsem měla prekancerózu (dysplázii, předrakovinové změny na děložním hrdle) na děložním hrdle?
Ano, vakcína Vás může chránit proti získání nové, opakované infekce, která může vyústit v předrakovinové změny nebo rakovinu. Bohužel nezabrání vzniku onemocnění, jestliže nebyly předrakovinové změny nebo původní HPV infekce na děložním hrdle vyléčeny úplně. I pro Vás tak platí, že je stále nutné docházet na pravidelné gynekologické kontroly.

17. Může očkování vyléčit změny na děložním hrdle?
Očkování je preventivní a nemá žádný léčebný účinek. Změny, které vznikly z infekce získané ještě před očkováním nebo před podáním všech tří dávek, vakcinace nikterak neovlivní.

18. Mohu se nechat očkovat i když jsem sledována pro předrakovinové změny na děložním hrdle?
U žen se sledují pouze lehké (mírné) předrakovinové změny, závažnější změny jsou důvodem k ošetření operačním zákrokem. U žen starších je nezřídka doporučováno chirurgicky odstranit i změny lehké, jako prevenci před jejich budoucím zhoršením. Vakcína působí preventivně, tedy již přítomné změny nevyléčí, ale může zabránit jejich plošnému zvětšování a jestliže změny vymizí (což je případ typický pro většinu mladých pacientek), tak takovou ženu chrání proti možnosti nové infekce. Samozřejmě, že platí nutnost dále docházet na kontrolní gynekologická vyšetření. Nelze totiž vyloučit riziko, že již přítomné lehké změny se mohou zhoršit a bude je třeba chirurgicky ošetřit.

19. Jaké jsou nežádoucí účinky očkování, jsou nějaká rizika?
Očkování má velmi málo nežádoucích účinků – může se objevit zarudnutí místa vpichu, horečka, bolestivost místa vpichu apod. Jde o potíže málo závažné a přechodné, jedná se převážně o projevy žádoucí reakce imunitního systému na očkovací látku.  Očkování nikdy nemůže způsobit infekci HPV, protože obsahuje neinfekční částečky podobné viru. Data pro očkování v těhotenství nejsou dostatečná a proto se v těhotenství neočkuje. Očkování je rizikové i pro pacienty s vážným onemocněním imunitního systému. V případě dlouhodobého onemocnění je proto vždy nutná konzultace s ošetřujícím lékařem, zda onemocnění není překážkou očkování.    

20. Kdy je potřeba se nechat přeočkovat?
Vakcíny jsou užívané relativně krátkou dobu, a tak nezbývá než čekat na výsledky průběžného sledování. Zatím je s jistotou známé, že jsou velmi účinné minimálně 10 let. Podle předpokladů by měl být účinek mnohem delší. Protože se v ČR očkuje kratší dobu než v zemích, kde probíhaly výzkumné studie, informace o případné nutnosti přeočkování by byly k dispozici pro všechny naše ženy s dostatečným předstihem.

21. Mohu po ukončení očkování dostat HPV infekci?
Ano, ale pouze infekci typem viru, který není obsažen ve vakcíně. Typy obsažené ve vakcíně jsou ale zodpovědné za více než  70 % případů rakoviny děložniho hrdla.

22. Kdo vakcínu hradí?
Vakcíny jsou plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění pro dívky mezi 13. a 14. rokem života, pro ostatní je nutná úhrada pacientem. V rámci různých programů však některé zdravotní pojišťovny na zakoupení vakcíny přispívají.

23. Může u mě po očkování vzniknout rakovina děložního hrdla?
Ano. V případě žen očkovaných před zahájením pohlavního života je riziko velmi nízké, ale není nulové. Vakcína chrání zatím jen proti nejčastějším typům HPV (zodpovědným za více jak 70% případů rakoviny děložniho hrdla), nikoliv však proti všem. U žen, které byly očkovány již po zahájení pohlavního života, navíc přistupuje i riziko vlivu infekce získané před nebo v průběhu očkování. Je tedy nutné, aby všechny očkované ženy dále docházely na preventivní gynekologické kontroly.

Máte-li pocit, že článek nezodpověděl všechny Vaše otázky, pak odpověď na svůj dotaz můžete najít v archivu v poradnách.